Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Támogatott Lakhatása

Csercsinszkiné Bottyán Ilona (06/20-275-4750)

Kastélyotthon Nagymágocs

Makai Erna (06/20-501-0619)

Pacsirta Szolgáltató Központ és Támogatott Lakhatás Derekegyház

Tóth Csaba (06/20-501-0738)

Az ellátás igénybevételének módja

Idősek otthonában ellátható:

a napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres kórházi kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, illetve,

a 18. életévét betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy, továbbá,

2012. 01. 01. - től lehetőség van a fent meghatározott gondozási szükséglettel nem rendelkező személy ellátására is, amennyiben írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A szociális intézményi ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére indul az 1993. évi III. tv. 93-94./D§-a, valamint a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet alapján.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell: a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást – letölthető

1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot – letölthető

1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot - letölthető

A kérelmek benyújtását követően az intézményvezető kezdeményezi az előgondozás elvégzését.

Az előgondozás szabályai:

Az előgondozás során a leendő lakókat otthonukban meglátogatjuk, tájékoztatjuk az intézmény működéséről, a nyújtott szolgáltatásokról, valamint az ellátás igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújtunk a gondozási szükséglet megállapításához szükséges dokumentumok beszerzéséről, tájékoztatást nyújtunk a térítési díj várható mértékéről.

Kitöltjük a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2. számú adatlapját.

Ezzel egy időben megtörténik a gondozási szükséglet vizsgálata is a 36/2007. (XII.22.) SZMM rend. 3. sz. melléklete szerinti adatlap alajpán.

Amennyiben a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet nem áll fenn és egyéb körülmények sem igazolják az elhelyezést, abban az esetben tájékoztatást nyújtunk a kérelmezőnek a házi gondozás lehetőségéről.

Az intézményi felvétel nem függ az ellátott jövedelmi és vagyoni helyzetétől, azonban a jövedelem igazolás alapján kell megállapítani a személyi térítési díjat.

Tájékoztatjuk az új lakó érkezéséről a szobatársait és a dolgozókat.

A soron kívüli igény megelőzi a többi kérelmet.

A soron kívüli elhelyezési sorrend megállapítását intézményvezető végzi a 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet 16.§-ban foglaltak szerint.

A soronkívüliség szabályai:

a kérelmező önmaga ellátására teljesen képtelen, nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg.

a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt

szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan változás következett be, mely miatt soron kívüli elhelyezése indokolttá vált

kapcsolata hozzátartozóival helyrehozhatatlanul megromlott, testi épsége veszélyeztetett

A felvétel rendje:

A kérelem benyújtását követően, annak intézménybe érkezése napján megtörténik a nyilvántartásba vétel. Az előgondozás során tett megállapítások, valamint a gondozási szükségletet igazoló vélemény alapján az intézményvezető dönt az ellátásra való jogosultságról. Döntése ellen az erről szóló értesítés kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz lehet fordulni.

Férőhely üresedés esetén az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről, kivéve, ha soron kívüli elhelyezési igényt tart nyilván. A kiértesítés alapján a helyét elfoglaló személlyel a jogszabályokban előírt megállapodás megkötésére kerül sor. Ismertetjük a házirendet, a lakó jogait és kötelességeit. A felvételkor a lakó és hozzátartozója nyilatkozik a tájékoztatásban foglaltak és a nyilvántartásokhoz az adatszolgáltatási kötelezettség tudomásulvételéről, továbbá arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő, valamint a lakó és közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállt változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

Az elhelyezés határozott vagy határozatlan idejű lehet.

Az intézményi jogviszony megszűnésére, megszüntetésére és az áthelyezésre vonatkozóan az 1993. évi III. törvényben, a házirendben és a megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás, látogatás, eltávozás és visszatérés rendjét, valamint az intézménybe behozható tárgyak körét szintén a házirend tartalmazza.

Az ellátás ideje alatt az intézményvezető köteles tájékoztatni a lakót és az általa megjelölt hozzátartozóját:

az állapotáról, abban bekövetkezett változásról

a szakértői bizottsági vizsgálat eredményéről

egészségügyi intézménybe való beutalásáról

az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról

áthelyezés kezdeményezéséről

díjfizetési hátralékról, annak behajtása érdekében kezdeményezett intézkedésről.

Az intézmény gondoskodik a lakó és a hozzátartozók közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a lakó személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.

Weboldalunkon sütiket használunk

A gesztenyeligetotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.